فیلم
اجارن جلال معتمدی دبیر کل سازمان

اجارن جلال معتمدی دبیر کل سازمان

کمیته اجرایی

 

 

علی اکبر اسماعیلی

عضو کمیته اجرایی

پروموتور - علی اکبر اسماعیلی

جمشید میرزایی

عضو کمیته اجرایی

پروموتور - جمشید میرزایی
       

 ناصر نیک روش

عضو کمیته اجرایی

 کمیته اجرایی - ناصر نیک روش  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حجت آقبا

عضو کمیته اجرایی

 

 مجید ذوالفقاری

عضو کمیته اجرایی

 
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

حسین محمدی

مربی بدنساز

 

داریوش ادب نژاد

عضو کمیته  اجرایی

       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهزاد سیفی

عضو کمیته اجرایی

       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهزاد رخنه

رةیس داوران کشور

 

بهرام جودری

رةیس کمیته مسابقات