اجارن جلال معتمدی دبیر کل سازمان

اجارن جلال معتمدی دبیر کل سازمان

بیوگرافی/biography

کمیته اجرایی

 

 

علی اکبر اسماعیلی

عضو کمیته اجرایی

پروموتور - علی اکبر اسماعیلی

       

 
   
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 


 

\
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهزاد رخنه

رةیس داوران کشور

 

بهرام جودری

رةیس کمیته مسابقات